RUP Sint-Amelberga

File 3502

Naar aanleiding van een goedgekeurd masterplan wordt door Interwaas momenteel een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de site van het ‘Instituut Sint-Amelberga’ (ISA) opgemaakt. Dit plan tracht een juridische doorvertaling van het masterplan na te streven.

Om de reconversie te kunnen ontwikkelen moet de vigerende planologische bestemming van het gewestplan worden vervangen. Het ruimtelijk uitvoeringsplan stelt een herbestemming naar een gemengd gebied met als hoofdbestemming wonen, aangevuld met diensten en commerciële voorzieningen voor.

 

Naast de voormalige schoolsite van het ‘Instituut Sint-Amelberga’ werden eveneens twee (particuliere) aanpalende panden met achterliggend perceel ten noorden van de site (Gasthuisstraat nr. 4 en nr. 6-6A) opgenomen in het plangebied met als doel een geïntegreerd totaalproject, in samenwerking met het gerealiseerde inbreidingsproject ‘Kleine Heide’ en de gelijknamige trage weg ten noorden van de site, te realiseren. Minimaal dient er worden gestreefd naar een trage verbinding tussen de projectzone en de bestaande fiets- en wandelas ‘Kleine Heide’.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt volgens het geïntegreerd planproces waarbij de planmilieu-effectrapportage en andere effectbeoordelingen in het planningsproces van het ruimtelijk uitvoeringsplan geïntegreerd worden.  Dit proces voorziet twee momenten van communicatie en participatie, één naar aanleiding van de opmaak van de startnota en één na de voorlopige vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan door de gemeenteraad.

Vrijdag 11 mei 2018 ging de publieke consultatie (1ste participatiemoment) in het kader van het ruimtelijk uitvoeringsplan van start, en wordt afgesloten op maandag 9 juli 2018. Op zaterdag 19 mei vond er een infomarkt plaats op de site.

Het doel is om in een vroeg stadium van het proces om het draagvlak én de kwaliteit van het uiteindelijke ruimtelijk uitvoeringsplan te vergroten. Dit participatiemoment dient om inbreng te krijgen over de probleemstelling, de inhoudsafbakening en de scope van het voorgenomen plan en bijhorende effectbeoordelingen.

Gedurende deze periode liggen zowel de startnota als de procesnota ter inzage op het AC De Zaat, Frans Boelplein 1, dienst ruimtelijke ordening (tijdens de loketuren). De nota's kunnen gedurende deze periode ook geraadpleegd worden op de website van de gemeente en via het online participatieplatform Citizenlab.

Eventuele opmerkingen en reacties op de nota's dienen binnen de termijn van de publieke consultatie, uiterlijk op 9 juli 2018, schriftelijk te worden overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen, of eventueel worden afgegeven tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis (tijdens de loketuren) of kunnen worden achtergelaten op het online participatieplatform Citizenlab.

BijlageGrootte
Bijlage 1: Procesnota5.19 MB
Bijlage 2: Startnota13.43 MB
Bijlage 3: Orthofoto808.18 KB
Bijlage 4: Verslag infomarkt222.58 KB

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign