Mobiliteit op de weg in het Waasland

File 1785In mei 2008 presenteerde Interwaas de studie 'Mobiliteit op de weg in het Waasland' die aan de hand van een dubbele kamstructuur een combinatie van oplossingen voorstelde om het hoofd te bieden aan de Wase mobiliteitsproblemen. Deze combinatie bestaat uit zowel het versterken van het hoofdwegennet met de aanleg van parallelwegen (de 'benen' van de kam) als het verbeteren van de interne ontsluiting van het Waasland (de 'tanden' van de kam) en het verbeteren van de verkeersleefbaarheid in de kernen. De belangrijkste ontbrekende 'tand' is een nieuwe noordelijke ontsluitingsweg tussen de N70 en E34. Verder werd voorgesteld te werken met een systeem van dynamische of selectieve tolheffing om o.a. te grote verschuivingen in het verkeer op lange afstand te vermijden.

Vanaf 2009 werd gestart met de verdere uitwerking van dit voorkeurscenario. De verschillende mogelijke tracés voor de nieuwe ontsluitingsweg en de parallelwegen werden onderzocht. Het ontwerpend onderzoek resulteerde in een aantal besluiten en aanbevelingen m.b.t. het voorkeurscenario.

Aanbevelingen m.b.t. voorkeurscenario

File 1786Van de verschillende mogelijke tracés voor de nieuwe ontsluitingsweg krijgt het tracé via Vrasene met een aansluiting op het knooppunt N451 de voorkeur. Het tracé heeft minder ruimtelijke impact dan het alternatief via het gewestplantracé (R2) met aansluiting op knooppunt N450 in Melsele. Dit tracé garandeert de interne ontsluiting voor het vrachtverkeer door de koppeling van Sint-Niklaas-Oost, Doornpark, veiling (Profuco) en logistiek park en op die manier kanaliseert de ontsluitingsweg het diffuse vrachtverkeer dat momenteel ondermeer via de doortochten van Nieuwkerken en Vrasene rijdt.

Ook voor de gemeente Beveren zijn er belangrijke positieve effecten. De druk op de doortocht in Vrasene zal gevoelig verminderen, maar ook op de doortocht in Beveren en in Melsele is er een positieve impact. Daarnaast kan de nieuwe ontsluitingsweg ook uitgebouwd worden als alternatief voor het verkeer op de noordelijke sluipas van het stedelijk gebied Beveren.

File 1793Een oplossing voor de problemen op de E17 is het doortrekken van de parallelwegen vanaf Sint-Niklaas tot net voorbij de Kruibeekse Steenweg en daarna over te gaan op een vierde rijstrook. Deze maatregelen samen met het aanpassen van de infrastructuur in de bocht van Zwijndrecht zullen zorgen voor het verminderen van de fileproblemen aan de Kennedytunnel.

Het doortrekken van de parallelwegen laat toe om de verschillende opritten (Sint-Niklaas West, Sint-Niklaas Centrum, Sint-Niklaas Oost en Haasdonk) open te houden op de parallelwegen. Op termijn biedt dit ook de mogelijkheid om mits de nodige begeleidende ingrepen ook de Kruibeekse Steenweg op de parallelwegen aan te takken.

Ook de parallelweg langsheen de E34 dient te worden aangepakt om de optimale ontsluiting van het lokale verkeer mogelijk te maken met ondermeer het voorzien van uitwijkhavens voor landbouwverkeer, verbreden van wegprofiel, opwaarderen van de parellelweg tot minstens lokale weg type II.

In het onderzoek dat is uitgevoerd voor de Hoge Bokstraat zijn voor een aantal scenario's de voor- en nadelen in overleg met de stad Sint-Niklaas en het buurtcomité afgewogen. Omdat de problemen in de Hoge Bokstraat vooral te maken hebben met het vrachtverkeer (geluidshinder, trillingen, verkeersonveiligheid, e.d.) wordt de heraanleg van de Hoge Bokstraat in het onderzoek naar voor geschoven. De bestaande verkeersremmers dienen te worden weggehaald en vervangen door een systeem van trajectcontrole in combinatie met aangepaste bewegwijzering om doorgaand verkeer zoveel mogelijk te weren.

En verder

In 2011 werd het eindrapport van de studie definitief goedgekeurd en werd verder gewerkt aan de realisatie. Een eerste stap was het versterken van de juridische basis voor onze studie door goedkeuring via de provinciale verkeerscommissie en de goedkeuring van de Wase gemeenteraden. Op korte termijn is ook communicatie om het draagvlak voor de studie verder te versterken een belangrijke prioriteit.

Zo kan worden vermeld dat de Vlaamse Regering de studie opnam in het Masterplan Antwerpen, het geheel van maatregelen voor een verbeterde mobiliteit in en om Antwerpen. De nota's van de Vlaamse Regering van maart en september 2010 voorzien binnen de regio WAK (Waasland - Antwerpen - Kempen) voor het Waasland het verbeteren van de hoofdstructuren en de ontbrekende tanden op de kambenen. Vlaams Minister Hilde Crevits wil er werk van maken en gaf haar administratie AMV Oost-Vlaanderen begin 2012 de opdracht om de plan-MER studie aan te vangen.

Interwaas blijft bij de hogere overheden aandringen op een uitvoering van de studie. Eind 2015 vernam Interwaas dat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Oost-Vlaanderen in 2016 eindelijk werk wil van maken van de voorbereiding en de opmaak van het plan-MER ‘dubbele kamstructuur Waasland’, een eerste stap naar realisatie. De opmaak van dit plan-MER gebeurde nog niet, omdat de administratie de resultaten van het plan-MER ‘Oosterweel’ en het plan-MER ‘ontsluiting Waaslandhaven’ wou afwachten. Deze beide MER’s werden afgerond in 2014 en 2015. Het plan-MER ‘dubbele kamstructuur Waasland’ vormt het sluitstuk van een drieluik.

BijlageGrootte
Persnota 8 mei 2008 (pdf)143.16 KB
Persnota 9 februari 2009 (pdf)125.16 KB
Eindrapport (deel 1, oktober 2008) (pdf)13.07 MB
Eindrapport (deel 2, mei 2011) deelnota tracéscenario's (pdf)14.25 MB
Eindrapport (deel 2, mei 2011) deelnota niet-technische samenvatting (pdf)7.2 MB

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign