Meerjarenpan - Strategisch Plan 2019-2025

 

Zoals het decreet op de intergemeentelijke samenwerking voorschrijft, beschikt Interwaas over een ondernemingsplan bestaande uit een evaluatierapport en het Meerjarenplan - Strategisch Plan 2019-2025, goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van woensdag 6 november 2019. 

Met het Meerjarenplan - Strategisch Plan 2019-2025, opgesteld in samenwerking met Idea Consult, wordt de koers die Interwaas de komende jaren zal varen in hoofdlijnen vastgelegd, rekening houdend met een verwacht toekomstbeeld. Interwaas kiest bewust voor een strategisch plan dat de nodige flexibiliteit in haar werkzaamheden toelaat. 

Missie 

Interwaas is een hefboom voor de Wase besturen. Ze versterkt de gemeenten en OCMW’s zowel in grondgebonden, persooonsgebonden als bestuurlijk - organisatorische materies.  

Via intergemeentelijke samenwerking kunnen de grondgebonden materies gemeentegrens overschrijdend en interbestuurlijk worden aangepakt. Op de persoons gebonden materies en in bestuurlijk organisatorische aangelegenheden versterkt Interwaas de besturen in hun lokale taakstelling. 

In de samenwerking met partners, maar ook tussen collega’s onderling – stelt Interwaas drie waarden voorop: samenwerking, vertrouwen en dynamisch doen. 

Ambities 

Interwaas streeft naar een samenhangende ontwikkeling voor het Waasland, waar welwaart, welzijn en leefmilieu (people, profit, planet) in hun samenhang worden bekeken. Met deze houding onderschrijft Interwaas de grondtoon van de Sustainable Development Goals (SDG’s). 

In het Strategisch Plan 2019-2025 vertalen we deze visie in drie langetermijnambities voor de intergemeentelijke vereniging. Het zijn streefdoelen die inspelen op grondige veranderingen in de omgeving en de regio en meerwaarde brengen voor de aangesloten gemeenten: 

1. Lokale besturen ondersteunen in excellentie (bestuurskrachtige gemeenten).   

Interwaas verzekert en verhoogt de bestuurskracht van haar besturen, zowel door het ter beschikking stellen van expertise op bepaalde beleidsdomeinen (ruimtelijke ordening, mobiliteit, klimaat, erfgoed,...) als op ondersteunende functies (beheer en organisatie);  

2. Uitbouw van sterke regionale kaders en interbestuurlijke samenwerking. 

Werken aan een gemeenschappelijke visie op domeinen als mobiliteit, ruimte, economie, etc. en vervolgens de prioriteiten daarbinnen realiseren in copoductie met hogere overheden en andere stakeholders;  

3. Vorm geven aan belangrijke transities op vlak van bestuur, ruimte, mobiliteit, samenleven, economie, leefmilieu en energie, cultuur.  

De besturen inspireren, maar ook concreet initiatief gangmaken en realiseren op lokaal en regionaal vlak.  

Doelstellingen 

Interwaas wil de besturen inspireren, maar ook concreet initiatief gangmaken en realiseren op lokaal en regionaal vlak. 

Het meerjarenplan voor de periode 2019-2025 bevat 9 externe doelstellingen, aangevuld met 1 interne.  

Externe doelstellingen  

1. De ruimtelijke kwaliteit binnen het Waasland versterken en vormgeven in toonaangevende projecten;  

2. Bedrijvigheid en ondernemerschap in het Waasland faciliteren;  

3. De bereikbaarheid, verkeersveiligheid en -leefbaarheid in het Waasland verzekeren;  

4. Kwaliteitsvol en duurzaam wonen bevorderen;  

5. Het Waasland uitbouwen tot ‘Klimaatneutrale regio’; 

6. Het Waasland als cultuurregio versterken via een bovenlokaal cultuurbeleid en gemeenschappelijke erfgoedwerking;  

7. Werk en welzijn voor alle Waaslanders; 

8. De bestuurskracht van de gemeenten versterken door het delen van expertise; 

9. Geïntegreerde streekontwikkeling en regionale coördinatie  

Interne doelstelling  

10. Het verzekeren van een performante werking, organisatie en relatie met de stakeholders 

 

Integrale versie 

Klik hier voor de integrale versie van het Meerjarenplan - Strategisch Plan 2019-2025

 

 

BijlageGrootte
Meerjarenplan- Strategisch Plan 2019-2025 (pdf)2.27 MB

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign