Historiek

Interwaas werd op 26 juni 1968 opgericht in Sint-Niklaas onder de benaming ‘Intercommunale Vereniging van het Land van Waas. De directe aanleiding tot de oprichting was de geplande uitbouw van de haven van Antwerpen op de Linkerscheldeoever. Voor het Waasland waren de toenmalige plannen om grote delen van het Waasland in te lijven bij de stad Antwerpen onaanvaardbaar. Daarom werd gestreefd naar een vereniging van Wase gemeenten om een beter tegengewicht te bieden. Na een korte overgangsfase van de vzw Waasland leidde dat in 1968 tot de oprichting van I.C.W. (Intercommunale Waasland).

In de eerste jaren na de oprichting ging de aandacht bijna exclusief naar de havenproblematiek en de organisatorische uitbouw van de vereniging.

In de jaren zeventig en tachtig volgde een eerste bloeiperiode met de realisatie van meerdere bedrijventerreinen en verschillende huisvestingsprojecten verspreid over het Waasland. In dezelfde periode ging de dienst Wegmarkeringen en Rioolkolkenreiniging van start, vonden het Maatschappelijk Opbouwwerk Waasland en later de Archeologische Dienst Waasland (A.D.W.) een plaats bij Interwaas, werd een (Wase) stortplaats uitgebaat in Kemzeke en werden meerdere studieopdrachten uitgevoerd.

Begin jaren tachtig was een moeilijke periode, omdat de verkoop van industriegronden en bouwkavels nagenoeg stilviel door de economische crisis. Vanaf 1987 volgde een heropbloei. Het aantal woonverkavelingsprojecten nam toe, aangevuld met woningbouwprojecten. Er werden nieuwe bedrijventerreinen aangelegd en ook de dienstverlening aan de gemeenten werd uitgebreid.

Op 19 november 2003 keurde de Algemene Vergadering een grondige aanpassing van de statuten goed, waarbij de werking aangepast werd aan het decreet op de intergemeentelijke samenwerking van 2001. Daarbij werd de drie decennia lang vertrouwde benaming ‘Intercommunale Vereniging van het Land van Waas’ gewijzigd naar ‘Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas’. De even vertrouwde afkorting I.C.W. werd wel behouden. 

In 2005 werden de Erfgoedcel Waasland en BiblioWaas opgericht als onderdeel van I.C.W. 

In 2009 werd I.C.W. omgevormd tot Interwaas.

In 2014 trad Moerbeke toe tot Interwaas, in 2016 de gemeente Zwijndrecht. Hierdoor is het historisch Waasland terug verenigd.

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign