Code van goed bestuur

Artikel 434 § 5  van het Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017 bepaalt dat de Algemene vergadering een ‘code van goed bestuur’ vaststelt en dat deze code wordt meegedeeld aan de toezichthoudende overheid. De algemene vergadering keurde op 6 november 2019 deze ‘code van goed bestuur’ goed.

 1.  De code van goed bestuur wordt gepubliceerd op de website van Interwaas.
 2. De bestuurder is zich bewust van de voorafgaande voorwaarden bij de aanvaarding van zijn of haar mandaat. Daartoe wordt deze code voorafgaandelijk aan de aandeelhouders bezorgd vooraleer er een algemene vergadering wordt georganiseerd waarbij één of meerdere nieuwe bestuurders worden aangeduid.
 3. De bestuurder zorgt ervoor voldoende beschikbaar en aanwezig te zijn. Indien een bestuurder niet aanwezig kan zijn voor een raad van bestuur, kan deze een volmacht voorafgaand aan de aanvang van de desbetreffende zitting van de raad van bestuur bezorgen aan de voorzitter en secretaris. Geen bestuurder mag drager mag drager zijn van meer dan één volmacht. Een volmacht kan slecht één bestuurder aanduiden die de volmacht ontvangt. De bestuurder die de volmacht geeft, dient zich ervan te vergewissen dat de bestuurder die de volmacht ontvangt wel aanwezig zal zijn op de vergadering van de raad van bestuur.
 4. De bestuurder is bereid voldoende tijd te besteden aan de voorbereiding van de vergaderingen. Hij of zij bestudeert de agenda en de nota’s die worden ter beschikking gesteld voor, tijdens en na de vergadering van de raad van bestuur. Hij of zij geeft tijdig zijn opmerkingen aan de voorzitter, de directeur of de secretaris over het ontwerp van de notulen dat hij of zij heeft ontvangen, dan wel over enig ander document.
 5. Indien de bestuurder meent dat er informatie ontbreekt aan de agenda en nota’s die ter beschikking gesteld worden voor, tijdens of na de vergadering van de raad van bestuur, stelt hij of zij de voorzitter, de directeur of de secretaris hiervan op de hoogte en verzoekt om de gevraagde informatie ter beschikking te stellen van alle leden van de raad.
 6. De bestuurder acht zich voldoende bekwaam om de organisatie mee te besturen en stelt daarnaast specifieke competenties ten dienste van de werking van de organisatie. De bestuurder informeert zich grondig alvorens een mandaat op te nemen en ziet erop toe dat hij of zij voldoende kennis heeft over de vereniging, het personeelsbestand, de activiteiten, structuren, strategie en management, de aandeelhouders en alle andere belangrijke belanghebbenden.
 7. De bestuurder gedraagt zich ethisch en integer conform de codes en praktijken van de vereniging. Het integer gedrag van de bestuurder bestaat minimaal uit de naleving van zowel geschreven als ongeschreven regels en gebruiken van de vereniging.
 8. De bestuurder behartigt zijn of haar mandaat, vanuit een lange termijn visie en met het oog op continuïteit. Hij of zij oefent zijn of haar mandaat uit in het belang van de vereniging en heeft bijzondere aandacht voor het bevorderen van de reputatie van de organisatie.
 9. De bestuurder respecteert de wettelijke bepalingen, met betrekking tot de organisatie alsook de in de raad van bestuur of algemene vergadering vastgelegde afspraken. De bestuurders dragen bij tot democratisering en leven de op hun rustende verplichtingen na aangaande rapportage aan de aandeelhouders.
 10. De bestuurder is zich goed bewust van de taken die hij als bestuurder moet opnemen tijdens de uitoefening van zijn mandaat. De bestuurder neemt de taken die hij of zij in zijn of haar hoedanigheid van bestuurder moet vervullen en deze die de raad van bestuur moet vervullen, ter harte. Hij of zij draagt bij tot de ontwikkeling van de raad van bestuur. Hij of zij interesseert zich voor de belangrijkste gegevens van een dossier of van een situatie die bepalend is voor Interwaas met een wil om bij te dragen aan de prestaties en aan de continue en evenwichtige ontwikkeling.
 11. De bestuurder neemt actief en op een positieve manier deel aan de werking van de raad en draagt daarbij collegialiteit en dialoog hoog in het vaandel.
 12. De bestuurder neemt kennis van en inzicht in zijn mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en mogelijke risico’s van de organisatie.
 13. De bestuur is zich bewust van het maatschappelijk belang en het publieke karakter van de vereniging enerzijds en van het vertrouwelijk karakter van de vergaderingen en documenten anderzijds. De bestuurder handelt eerlijk en in goed vertrouwen in het belang van de organisatie en laat bij de besluitvorming geen persoonlijke motieven, vooroordelen of belangenconflicten spelen en laat geen belangen, die enkel voor de eigen vennoot die hij of zij vertegenwoordigt gelden, primeren. Hij of zij streeft steeds naar een onafhankelijke opstelling ten aanzien van alle stakeholders.
 14. De toelichtingen die ter voorbereiding van een vergadering of zitting van de raad van bestuur aan de leden worden bezorgd, worden vertrouwelijk behandeld.
 15. Opnemen mandaat in andere organisaties. De bestuurders kan worden gevraagd een mandaat op te nemen in andere organisaties gerelateerd aan Interwaas.
 16. Publicatie identificerende gegevens. De bestuurders zijn er zich van bewust dat door het opnemen van het mandaat en het ontvangen van presentiegelden identificerende gegevens worden gepubliceerd in het jaarverslag van Interwaas en overgemaakt aan de deelnemende gemeenten en toezichthoudende overheden.

© Interwaas 2009 - Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: 03 780 52 00 - Fax: 03 780 52 09 - info (at) interwaas.be - Webdesign Pure Sign